Fundació Occitano - Catalana

La Fundació Occitano Catalana és una entitat sense afany de lucre, que preveu la promoció de tota mena d’iniciatives de progrés en els àmbits econòmics, socials i culturals, dins de l’espai occitanocatalà i europeu en general. També considera com a prioritari el foment de la mútua col•laboració entre les institucions culturals, empresarials i científiques d’abast català, occità i europeu en general, amb el propòsit concret de millora de l’eficiència i les condicions socials de les empreses i dels ciutadans.

Promoció cultural

Promocionar i donar suport a les iniciatives que serveixen per potenciar la realitat cultural occitano-catalana.

Investigació

Estimular la investigació sobre temes que es considerin prioritaris dins dels àmbits econòmics, socials, científics i humanístics

Col·laboració

Fomentar la mútua col·laboració entre institucions culturals i científiques existents en els països de llengua catalana i occitana.

Compromís social

Ajudar a entitats benèfiques o assistencials d’origen català o occità que tenen cura de persones desvalgudes, malaltes o sense recursos econòmics suficients per a llur subsistència.

Ocupació

Donar suport als moviments o societats cooperativistes que tinguin per objectiu la creació de llocs de treball en les zones més marginades del conjunt de les terres occitano-catalanes.

Consciència nacional

Contribuïr a l'acreixement de la realitat catalana i occitana dins d'Europa per mitjà d'activitats pròpies.

Vols saber més de la Fundació Occitano - Catalana?